تفاهم میان وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی (FATF)

تفاهم میان وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی (FATF)
خبرگزاری میزان- مهدی محمدی در کانال تلگرام خود نوشت: برجام برای ملت رونق نیاورده ولی باجگیری آمریکا از حضرات را ظاهرا خوب رونق داده است.

تفاهم میان وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی (FATF)

خبرگزاری میزان- مهدی محمدی در کانال تلگرام خود نوشت: برجام برای ملت رونق نیاورده ولی باجگیری آمریکا از حضرات را ظاهرا خوب رونق داده است.
تفاهم میان وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی (FATF)

ابزار رسانه