پیام های مهم خود را در تلگرام “پین”کنید + آموزش

پیام های مهم خود را در تلگرام “پین”کنید + آموزش
در نسخه جدید تلگرام “مدیران گروه” می توانند با کمک پین کردن ، پیام های مهم را مانند اعلان در بالای گروه به اطلاع همه برسانند.

پیام های مهم خود را در تلگرام “پین”کنید + آموزش

در نسخه جدید تلگرام “مدیران گروه” می توانند با کمک پین کردن ، پیام های مهم را مانند اعلان در بالای گروه به اطلاع همه برسانند.
پیام های مهم خود را در تلگرام “پین”کنید + آموزش

سپهر نیوز