برای دریافت ماهنامه ” پارسنامه ” با ما در ارتباط باشید

برای دریافت ماهنامه ” پارسنامه ” با ما در ارتباط باشید
همکیشانی که تاکنون ماهنامه خبری و تحلیلی ” پارسنامه ” را بهر دلیلی دریافت نکرده اند میتوانند از طریق راههای ارتباطی این نشریه ، آدرس پستی محل سکونت و یا محل کار خود را اعلام نموده ، تا پارسنامه بصورت رایگان برای آنها ارسال شود.
راههای ارتباطی برای اعلام آدرس پستی و یا ارائه انتقادات و پیشنهادات در خصوص این نشریه بشرح زیر است :
آدرس پست الکترونیک :
تلگرام : 09355466415
تلفن : 38210881 – 035
دورنگار(فکس) : 38210879 – 035
جهت دریافت پارسنامه لطفا آدرس کامل خودرا ، بهمراه کدپستی ده رقمی اعلام …

برای دریافت ماهنامه ” پارسنامه ” با ما در ارتباط باشید

همکیشانی که تاکنون ماهنامه خبری و تحلیلی ” پارسنامه ” را بهر دلیلی دریافت نکرده اند میتوانند از طریق راههای ارتباطی این نشریه ، آدرس پستی محل سکونت و یا محل کار خود را اعلام نموده ، تا پارسنامه بصورت رایگان برای آنها ارسال شود.
راههای ارتباطی برای اعلام آدرس پستی و یا ارائه انتقادات و پیشنهادات در خصوص این نشریه بشرح زیر است :
آدرس پست الکترونیک :
تلگرام : 09355466415
تلفن : 38210881 – 035
دورنگار(فکس) : 38210879 – 035
جهت دریافت پارسنامه لطفا آدرس کامل خودرا ، بهمراه کدپستی ده رقمی اعلام …
برای دریافت ماهنامه ” پارسنامه ” با ما در ارتباط باشید

مرکز فیلم

افق