جدایی بخاطر تلگرام! +کارشناسی

جدایی بخاطر تلگرام! +کارشناسی
به سفارش یکی از دوستان تصویری زیبا و آرایش شده از خودم را به عنوان عکس پروفایل در یکی از شبکه های اجتماعی انتخاب کردم و اندکی بعد این موضوع باعث دردسر عظیم زندگی ام شد…

جدایی بخاطر تلگرام! +کارشناسی

به سفارش یکی از دوستان تصویری زیبا و آرایش شده از خودم را به عنوان عکس پروفایل در یکی از شبکه های اجتماعی انتخاب کردم و اندکی بعد این موضوع باعث دردسر عظیم زندگی ام شد…
جدایی بخاطر تلگرام! +کارشناسی

باشگاه خبری ورزشی