موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شوند

موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شوند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای پیگیری موارد غیراخلاقی در شبکه هایی مانند تلگرام رباتی ایجاد کرده ایم که این موارد را شناسایی می کند و ما با اعلام لیست، اقدام می کنیم.

موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای پیگیری موارد غیراخلاقی در شبکه هایی مانند تلگرام رباتی ایجاد کرده ایم که این موارد را شناسایی می کند و ما با اعلام لیست، اقدام می کنیم.
موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شوند

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

موارد غیراخلاقی تلگرام با روبات شناسایی می شود

موارد غیراخلاقی تلگرام با روبات شناسایی می شود
وزیر ارتباطات گفت: برای پیگیری موارد غیراخلاقی در شبکه هایی 
مانند تلگرام روباتی ایجاد کرده ایم که موارد را شناسایی می کند و ما در مورد آنها اقدام می کنیم.وی افزود:ایرانی ها ابتدا به 2 شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.به گزارش فارس، محمود واعظی درباره شبکه های 
اجتماعی اظهار داشت: مردم ما ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که ما از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم و علاقه جدی ما …

موارد غیراخلاقی تلگرام با روبات شناسایی می شود

وزیر ارتباطات گفت: برای پیگیری موارد غیراخلاقی در شبکه هایی 
مانند تلگرام روباتی ایجاد کرده ایم که موارد را شناسایی می کند و ما در مورد آنها اقدام می کنیم.وی افزود:ایرانی ها ابتدا به 2 شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.به گزارش فارس، محمود واعظی درباره شبکه های 
اجتماعی اظهار داشت: مردم ما ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که ما از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم و علاقه جدی ما …
موارد غیراخلاقی تلگرام با روبات شناسایی می شود

فروش بک لینک

car