نامحرم همه جا نامحرم نیست! +عکس

برخی فکر می کنند که فقط در عالم واقع نباید به نامحرم نگاه کرد ولی اگر در دنیای مجازی عکس نامحرمی منتشر شود، این حسابش فرق می کند.!
جام نیـوز: برخی فکر می کنند که فقط در عالم واقع نباید به نامحرم نگاه کرد ولی اگر در دنیای مجازی عکس نامحرمی منتشر شود، این حسابش فرق می کند!
تازه برخی می گویند:
این عکس های بی حجاب را خود صاحبان عکس، با رضایت در صفحات تلگرام یا اینستاگرام خودشان گذاشته اند!
آیا این همان توجیه شیطانی نیست؟
آری نامحرم نامحرم است چه در دنیای حقیقی و چه در دنیای مجازی.

فیلم سریال آهنگ

کانون نماز