۲۵ %جرایم سایبری مربوط به تلگرام است

۲۵ %جرایم سایبری مربوط به تلگرام است
رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای کشور گفت: تلگرام به تنهایی ۲۵درصد کل جرایم سایبری راشامل می شود که ضرورت دارد آموزش های ایمن سازی این شبکه در گوشیها به کاربران داده شود.

۲۵ %جرایم سایبری مربوط به تلگرام است

رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای کشور گفت: تلگرام به تنهایی ۲۵درصد کل جرایم سایبری راشامل می شود که ضرورت دارد آموزش های ایمن سازی این شبکه در گوشیها به کاربران داده شود.
۲۵ %جرایم سایبری مربوط به تلگرام است

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان