ترفند تلگرام / خواندن پیام ها بدون خوردن تیک دوم

ترفند تلگرام / خواندن پیام ها بدون خوردن تیک دوم
باید اعتراف کنیم برای همه ما پیش آمده که زمانی به خواندن پیام ارسالی یک فرد مشتاق بوده ایم، اما ترجیح دادیم که فرد مورد نظر متوجه این موضوع نشود.تداخل این دو موضوع نهایتا به خوردن تیک دوم پیام ارسالی برای شخص ارسال کننده و یا نخواندن متن منجر شده است! اما اگر بتوان هردوی این ها را باهم داشت چه؟
راهی وجود دارد تا بتوان این قانون ثابت در تلگرام را دور زد.
بعد از ورود به تنظیمات تلگرام به منوی Notification and Sounds وارد شوید.
در این منو از میان موارد موجود Popup Notification را برگزینید.پاپ آپی که …

ترفند تلگرام / خواندن پیام ها بدون خوردن تیک دوم

باید اعتراف کنیم برای همه ما پیش آمده که زمانی به خواندن پیام ارسالی یک فرد مشتاق بوده ایم، اما ترجیح دادیم که فرد مورد نظر متوجه این موضوع نشود.تداخل این دو موضوع نهایتا به خوردن تیک دوم پیام ارسالی برای شخص ارسال کننده و یا نخواندن متن منجر شده است! اما اگر بتوان هردوی این ها را باهم داشت چه؟
راهی وجود دارد تا بتوان این قانون ثابت در تلگرام را دور زد.
بعد از ورود به تنظیمات تلگرام به منوی Notification and Sounds وارد شوید.
در این منو از میان موارد موجود Popup Notification را برگزینید.پاپ آپی که …
ترفند تلگرام / خواندن پیام ها بدون خوردن تیک دوم

بازی