مصاحبه با شاه مازندران /تصویر

روزنامه ایران با مرد 32ساله ای که از طریق شبکه تلگرام قلدری می کرد و خود را شاه مازندران نامیده، مصاحبه کرده است.

فانتزی

تلگرام