3ساعت شکنجه، فرجام دوستی تلگرامی!

3ساعت شکنجه، فرجام دوستی تلگرامی!
پسر نوجوان زمانی که در تلگرام با دختر ١٣ساله قرار گذاشت، هرگز تصورش را هم نمی کرد که در دام پدر این دختر گرفتار شود. این پسر زمانی که برای بار دوم سر قرار رفت، از سوی پدر دوست تلگرامی اش ربوده و شکنجه شد.

3ساعت شکنجه، فرجام دوستی تلگرامی!

پسر نوجوان زمانی که در تلگرام با دختر ١٣ساله قرار گذاشت، هرگز تصورش را هم نمی کرد که در دام پدر این دختر گرفتار شود. این پسر زمانی که برای بار دوم سر قرار رفت، از سوی پدر دوست تلگرامی اش ربوده و شکنجه شد.
3ساعت شکنجه، فرجام دوستی تلگرامی!

خبرگزاری اصفهان