۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از ۶۰ درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.

۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از ۶۰ درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

خرید رنک

خبر دانشجویی