۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام

۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.

۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.
۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام

خبر فرهنگیان