۶۰ درصد از پهنای باند اینترنت کشور را تلگرام به خودش اختصاص داده است

۶۰ درصد از پهنای باند اینترنت کشور را تلگرام به خودش اختصاص داده است
در حال حاضر اپلیکیشن پیام رسان تلگرام محبوب ترین برنامه ی ارتباطی میان ایرانی ها به حساب می آید. در اطلاعات منتشر شده، این نرم افزار در ایران بیشترین میزان استفاده را دارد و از این نظر کاربران زیادی به سمت آن جذب شده اند.

۶۰ درصد از پهنای باند اینترنت کشور را تلگرام به خودش اختصاص داده است

در حال حاضر اپلیکیشن پیام رسان تلگرام محبوب ترین برنامه ی ارتباطی میان ایرانی ها به حساب می آید. در اطلاعات منتشر شده، این نرم افزار در ایران بیشترین میزان استفاده را دارد و از این نظر کاربران زیادی به سمت آن جذب شده اند.
۶۰ درصد از پهنای باند اینترنت کشور را تلگرام به خودش اختصاص داده است

ابزار رسانه