یک پیشنهاد برای امنیت بیشتر در تلگرام

یک پیشنهاد برای امنیت بیشتر در تلگرام
بین توسعه دهندگان اپلیکیشن های پیام رسان برای امن نگه داشتن داده های کاربران رقابتی وجود دارد و رمزگذاری دوطرفه از لزوم برقراری این امنیت است.
بخش ارتباطات تبیان

از آنجایی که نفوذ هکرها و رخنه به شبکه های اجتماعی و پیام رسان تبدیل به امری شایع شده است، کاربران به طور مداوم به دنبال اپلیکیشنی هستند که نه تنها پیام ها را منتقل کند بلکه آنها را از چشم های جاسوسی دور نگه دارد.
رمزگذاری دوطرفه چیست؟ 
 رمز گذاری دوطرفه طراحی شده تا استراق سمع را از مکالمات حذف کند، مانند مهر و مومی که بر پیام های …

یک پیشنهاد برای امنیت بیشتر در تلگرام

بین توسعه دهندگان اپلیکیشن های پیام رسان برای امن نگه داشتن داده های کاربران رقابتی وجود دارد و رمزگذاری دوطرفه از لزوم برقراری این امنیت است.
بخش ارتباطات تبیان

از آنجایی که نفوذ هکرها و رخنه به شبکه های اجتماعی و پیام رسان تبدیل به امری شایع شده است، کاربران به طور مداوم به دنبال اپلیکیشنی هستند که نه تنها پیام ها را منتقل کند بلکه آنها را از چشم های جاسوسی دور نگه دارد.
رمزگذاری دوطرفه چیست؟ 
 رمز گذاری دوطرفه طراحی شده تا استراق سمع را از مکالمات حذف کند، مانند مهر و مومی که بر پیام های …
یک پیشنهاد برای امنیت بیشتر در تلگرام

عکس