چند درصد از پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است؟

چند درصد از پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است؟
خبرگزاری میزان- عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.

چند درصد از پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است؟

خبرگزاری میزان- عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.
چند درصد از پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است؟

افق