پیشنهاد ازدواج با روشی عجیب !

پیشنهاد ازدواج با روشی عجیب !
پسر جوان که روش مناسبی برای یافتن همسر ایده آلش انتخاب نکرده بود، وقتی بعد از هک تلگرام دختر مورد علاقه اش سردی دستبند پلیس را دور دستانش حس کرد به گریه افتاد.

پیشنهاد ازدواج با روشی عجیب !

پسر جوان که روش مناسبی برای یافتن همسر ایده آلش انتخاب نکرده بود، وقتی بعد از هک تلگرام دختر مورد علاقه اش سردی دستبند پلیس را دور دستانش حس کرد به گریه افتاد.
پیشنهاد ازدواج با روشی عجیب !

بازی