پیروزی خانگی ایرلند شمالی مقابل اسلونی

پیروزی خانگی ایرلند شمالی مقابل اسلونی
به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ، در ادامه دیدارهای دوستانه ملی، شب گذشته 4 دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها ایرلند شمالی میزبان اسلونی بود که توانست میهمانش را با یک گل مغلوب کند.
نتایج دیگر دیدارها به شرح زیر است:
مولداوی یک – آندروا صفر
لیختن اشتاین 2 – جزایر فارو 3
اوکراین یک – ولز صفر

آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews

پیروزی خانگی ایرلند شمالی مقابل اسلونی

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ، در ادامه دیدارهای دوستانه ملی، شب گذشته 4 دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها ایرلند شمالی میزبان اسلونی بود که توانست میهمانش را با یک گل مغلوب کند.
نتایج دیگر دیدارها به شرح زیر است:
مولداوی یک – آندروا صفر
لیختن اشتاین 2 – جزایر فارو 3
اوکراین یک – ولز صفر

آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews
پیروزی خانگی ایرلند شمالی مقابل اسلونی

world press news

قدیر نیوز