پشیمانی متهمان حمله به سفارت عربستان

پشیمانی متهمان حمله به سفارت عربستان
روزی این اتفاق برایم افتاد، بحث تجمع در مشهد را شنیدم و در کانال های خبری و تلگرام و اینستاگرام خواندم که گفته بودندمقابل سفارت عربستان تجمع است. حتی در گروه های منتسب به سپاه بود خواندم که تجمعی به نشانه اعتراض به رژیم آل سعود برگزار می شود. با توجه به کشتار مردم در منا، حادثه فرودگاه جده و جنایات دیگری که در یمن و سوریه اتفاق افتاده بود احساس کردم برای دادخواهی مردم غزه که عموما شیعه هستند، اعتراضی باید انجام شود .در اتهام من آمده که قصدم ایجاد سرو صدا بوده در حالی که نیت من اخلال در جامعه نبوده است …

پشیمانی متهمان حمله به سفارت عربستان

روزی این اتفاق برایم افتاد، بحث تجمع در مشهد را شنیدم و در کانال های خبری و تلگرام و اینستاگرام خواندم که گفته بودندمقابل سفارت عربستان تجمع است. حتی در گروه های منتسب به سپاه بود خواندم که تجمعی به نشانه اعتراض به رژیم آل سعود برگزار می شود. با توجه به کشتار مردم در منا، حادثه فرودگاه جده و جنایات دیگری که در یمن و سوریه اتفاق افتاده بود احساس کردم برای دادخواهی مردم غزه که عموما شیعه هستند، اعتراضی باید انجام شود .در اتهام من آمده که قصدم ایجاد سرو صدا بوده در حالی که نیت من اخلال در جامعه نبوده است …
پشیمانی متهمان حمله به سفارت عربستان

خبر جدید