پس از شاه مازندران رجزخوان ها هم دستگیر شدند

چهار شرور گلستانی که با انتشار فیلم هایی در تلگرام برای اشرار تلگرامی مازندران رجز خوانی کرده بودند، در شهرستان بندرگز دستگیر شدند.

هنر