پروتکل SS7برای جعل هویت

پروتکل SS7برای جعل هویت
نفوذ گران کلاه سفید از شرکت فناوری های Positive نشان داده اند که چگونه می توان از پروتکل SS7برای جعل هویت کاربران واتس آپ و تلگرام استفاده کرد.

پروتکل SS7برای جعل هویت

نفوذ گران کلاه سفید از شرکت فناوری های Positive نشان داده اند که چگونه می توان از پروتکل SS7برای جعل هویت کاربران واتس آپ و تلگرام استفاده کرد.
پروتکل SS7برای جعل هویت

استخدام