پایان رجزخوانی چنگیز جنگلی در تلگرام +عکس

مرد شرور معروف به «چنگیز جنگلی» که با انتشار فیلمی در تلگرام برای «شاه مازندران» رجزخوانی کرده بود در کلبه جنگلی خود دستگیر شد.

خبر دانشجویی

مدرسه