ویرایش پیام های ارسال شده در گروه ها یا صفحات چت خصوصی تلگرام

ویرایش پیام های ارسال شده در گروه ها یا صفحات چت خصوصی تلگرام
نظرتان راجع به مطلع کردن کاربران موردنظر درباره پیام جدیدی که در یک گروه ارسال می کنید چیست؟ دوست دارید یک یا چند کاربر را از پیام ارسالی خود مطلع کنید؟

ویرایش پیام های ارسال شده در گروه ها یا صفحات چت خصوصی تلگرام

نظرتان راجع به مطلع کردن کاربران موردنظر درباره پیام جدیدی که در یک گروه ارسال می کنید چیست؟ دوست دارید یک یا چند کاربر را از پیام ارسالی خود مطلع کنید؟
ویرایش پیام های ارسال شده در گروه ها یا صفحات چت خصوصی تلگرام