هک تلگرام تایید نشد/ ۵۰ درصد فضای مجازی بومی می شود

هک تلگرام تایید نشد/ ۵۰ درصد فضای مجازی بومی می شود
دبیر شورایعالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.

هک تلگرام تایید نشد/ ۵۰ درصد فضای مجازی بومی می شود

دبیر شورایعالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.
هک تلگرام تایید نشد/ ۵۰ درصد فضای مجازی بومی می شود

موزیک جوان