هجدهمین سایت برتر از نظر آلکسا برای بینندگان ایرانی؛ تلگرام Telegram.me

خبرگزاری آریا- هجدهمین سایت برتر از نظر آلکسا برای بینندگان ایرانی؛ تلگرام Telegram.me
Telegram Messenger
Twitter Home FAQ Apps API Protocol
Recent News

Feb 24
Channels 2.0 and More

Feb 23
100,000,000 Monthly Active Users

Feb 23
15 Billion Telegrams Delivered Daily

a new era of messaging
Telegram for Android Telegram for iPhone / iPad Telegram for WP Telegram for Windows / Mac / Linux Browse more Telegram apps
A …

علم و فناوری

ورزشی