نماینده مجلس: تلگرام جای ورزش و روابط اجتماعی را در ایران گرفته است

نماینده مجلس: تلگرام جای ورزش و روابط اجتماعی را در ایران گرفته است
این کشورها می توانند از این ابزار برای جاسوسی استفاده کنند و باعث بروز مسائل امنیتی برای افراد خاص شود. از افراد درخواست می شود تا حد ممکن در استفاده از این وسیله احتیاط کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

نماینده مجلس: تلگرام جای ورزش و روابط اجتماعی را در ایران گرفته است

این کشورها می توانند از این ابزار برای جاسوسی استفاده کنند و باعث بروز مسائل امنیتی برای افراد خاص شود. از افراد درخواست می شود تا حد ممکن در استفاده از این وسیله احتیاط کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
نماینده مجلس: تلگرام جای ورزش و روابط اجتماعی را در ایران گرفته است

عکس های داغ جدید