نشست اضطراری شورای روسای اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد

نشست اضطراری شورای روسای اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد
به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی هشدار نیوزبه نقل از تسنیم، نشست اضطراری روسای اتاق بازرگانی ایران امروز در این اتاق برگزار شد. در این نشست شرایط و زمان برگزاری انتخابات تعیین رئیس جدید اتاق بازرگانی مشخص می شود.
در نشست اضطراری شورای روسای اتاق بازرگانی ایران کلیه اعضای هیئت رئیسه و روسای اتاقهای بازرگانی شهرستانها حضور دارند.
بنابراین گزارش یکشنبه هفته قبل محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی از سمت خود به دلیل ناراحتی قلبی استعفا و خبر آن را در کانال تلگرام خود منتشر کرد، اما در ابتدای امر هیئت رئیسه با …

نشست اضطراری شورای روسای اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی هشدار نیوزبه نقل از تسنیم، نشست اضطراری روسای اتاق بازرگانی ایران امروز در این اتاق برگزار شد. در این نشست شرایط و زمان برگزاری انتخابات تعیین رئیس جدید اتاق بازرگانی مشخص می شود.
در نشست اضطراری شورای روسای اتاق بازرگانی ایران کلیه اعضای هیئت رئیسه و روسای اتاقهای بازرگانی شهرستانها حضور دارند.
بنابراین گزارش یکشنبه هفته قبل محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی از سمت خود به دلیل ناراحتی قلبی استعفا و خبر آن را در کانال تلگرام خود منتشر کرد، اما در ابتدای امر هیئت رئیسه با …
نشست اضطراری شورای روسای اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد