نسخه پیچی تلگرامی

نسخه پیچی تلگرامی
سعیده علیپور
بیمار روی تخت آی سی یو بیمارستان خوابیده است و پرستار با گوشی موبایلش از جواب رادیولوژی و ام آر  آی و سی تی اسکن عکس می گیرد و با تلگرام برای متخصص مربوطه می فرستد و منتظر می ماند تا تیک پیام ارسالی اش، دیده شود و پزشک دستوری برای درمان بیمار صادر کند؛ دستوری که بسته به کیفیت عکس ارسالی یا حتی سرعت و قطعی اینترنت می تواند در فرآیند درمان تغییر ایجاد کند. پرستار یا رزیدنت البته گاهی هم تصویر خود بیمار را برای پزشک متخصص ارسال می کنند تا پزشک از طریق عکس تلگرامی در جریان وضعیت جسمانی …

نسخه پیچی تلگرامی

سعیده علیپور
بیمار روی تخت آی سی یو بیمارستان خوابیده است و پرستار با گوشی موبایلش از جواب رادیولوژی و ام آر  آی و سی تی اسکن عکس می گیرد و با تلگرام برای متخصص مربوطه می فرستد و منتظر می ماند تا تیک پیام ارسالی اش، دیده شود و پزشک دستوری برای درمان بیمار صادر کند؛ دستوری که بسته به کیفیت عکس ارسالی یا حتی سرعت و قطعی اینترنت می تواند در فرآیند درمان تغییر ایجاد کند. پرستار یا رزیدنت البته گاهی هم تصویر خود بیمار را برای پزشک متخصص ارسال می کنند تا پزشک از طریق عکس تلگرامی در جریان وضعیت جسمانی …
نسخه پیچی تلگرامی

تکنولوژی جدید