موبایل آنتن نداد،تلگرام عکسها را نفرستاد، مرد خودکشی کرد!

موبایل آنتن نداد،تلگرام عکسها را نفرستاد، مرد خودکشی کرد!
چند روز پیش، چوپانی هنگام عبور از بیابان در یک روستای سبزوار متوجه خودروی پرایدی شد که در نزدیکی دکل های برق پارک شده بود. درهای ماشین باز بود و کسی داخل آن نبود. او که کنجکاو شده بود، شروع به جست وجو کرد و لحظاتی بعد جسد مردی را دید که از پایه یکی از دکل ها حلق آویز شده بود.

موبایل آنتن نداد،تلگرام عکسها را نفرستاد، مرد خودکشی کرد!

چند روز پیش، چوپانی هنگام عبور از بیابان در یک روستای سبزوار متوجه خودروی پرایدی شد که در نزدیکی دکل های برق پارک شده بود. درهای ماشین باز بود و کسی داخل آن نبود. او که کنجکاو شده بود، شروع به جست وجو کرد و لحظاتی بعد جسد مردی را دید که از پایه یکی از دکل ها حلق آویز شده بود.
موبایل آنتن نداد،تلگرام عکسها را نفرستاد، مرد خودکشی کرد!

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ