مهدی رحتمی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد

مهدی رحتمی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد
این روزنامه نوشته که مهدی رحمتی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد.
حرف های مازیار زارع هم روی جلد همشهری دیده می شود.

مهدی رحتمی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد

این روزنامه نوشته که مهدی رحمتی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد.
حرف های مازیار زارع هم روی جلد همشهری دیده می شود.
مهدی رحتمی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد

قرآن