ممنوعیت تلگرامی برای کارمندان دولت

معاون دادستان کل کشور گفت: استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی برای انجام امور اداری ممنوع است.
میزان: «عبدالصمد خرم آبادی» معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی برای انجام امور اداری ممنوع است، اظهارکرد: استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی خصوصا تلگرام برای انجام کلیه امور اداری یا هرکاری که به وظایف قانونی کارکنان نهادهای عمومی و دولتی (حاکمیتی) مربوط می شود،ممنوع است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: اقدام کارکنانی که برای …

اتومبیل

خرم خبر