معاون دادستان کشور:تلگرام به همین رویه ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

معاون دادستان کشور:تلگرام به همین رویه ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد
مازندمجلس: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

معاون دادستان کشور:تلگرام به همین رویه ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

مازندمجلس: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.
معاون دادستان کشور:تلگرام به همین رویه ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

اس ام اس جدید