مشتریان آرایشگاه زنانه در دام هکر تلگرام

مشتریان آرایشگاه زنانه در دام هکر تلگرام
مرد مهندس که با هک کردن اطلاعات کانال تلگرامی یک آرایشگاه زنانه با نرم افزار جاسوسی، عکس مشتریان زن را به دست آورده بود، قبل از اخاذی از زنان دستگیر شد.

مشتریان آرایشگاه زنانه در دام هکر تلگرام

مرد مهندس که با هک کردن اطلاعات کانال تلگرامی یک آرایشگاه زنانه با نرم افزار جاسوسی، عکس مشتریان زن را به دست آورده بود، قبل از اخاذی از زنان دستگیر شد.
مشتریان آرایشگاه زنانه در دام هکر تلگرام

قدیر نیوز