مانور قدرت تلگرام غربی در انتخابات شرقی ایران

در میان همه شبکه های اجتماعی فعال در کشور، طبق واقعیات میدانی و نظرسنجی ها و اخبار رسمی مسئولان، “تلگرام” بیشترین و اثرگذارترین نقش را در جامعه ایرانی برعهده گرفته است.

عکس های داغ جدید

نخبگان