قتل آنلاین

قتل آنلاین
گزارشی از جنایت هایی که به دلیل اعتیاد به تلگرام رخ می دهد
به گزارش آوینی نیوز ، دستبند به دست، گوشه ای از راهروی دادسرا نشسته است. لباس راه راه آبی به تن دارد و وقتی پاهایش را تکان می دهد، صدای زنجیر ها در فضا می پیچد. سرش را پایین انداخته است. او را به جرم قتل همسرش دستگیر کرده اند. از انگیزه اش چیزی نمی گوید و تنها سکوت می کند تا این که در مقابل قاضی قرار می گیرد. اینجاست که مُهر سکوت را می شکند و راز این جنایت را فاش می کند.
آن هم تنها با یک کلمه؛ وایبر! تازه مشخص می شود که این مرد همسرش را …

قتل آنلاین

گزارشی از جنایت هایی که به دلیل اعتیاد به تلگرام رخ می دهد
به گزارش آوینی نیوز ، دستبند به دست، گوشه ای از راهروی دادسرا نشسته است. لباس راه راه آبی به تن دارد و وقتی پاهایش را تکان می دهد، صدای زنجیر ها در فضا می پیچد. سرش را پایین انداخته است. او را به جرم قتل همسرش دستگیر کرده اند. از انگیزه اش چیزی نمی گوید و تنها سکوت می کند تا این که در مقابل قاضی قرار می گیرد. اینجاست که مُهر سکوت را می شکند و راز این جنایت را فاش می کند.
آن هم تنها با یک کلمه؛ وایبر! تازه مشخص می شود که این مرد همسرش را …
قتل آنلاین

ابزار رسانه