فیروزآبادی: هک تلگرام تایید نشد / تلگرام سرورش را به داخل ایران می آورد

فیروزآبادی: هک تلگرام تایید نشد / تلگرام سرورش را به داخل ایران می آورد
هک تلگرام صحت نداشت و تا کنون هم این موضوع تایید نشده است ولی نرم افزار تلگرام برای حمله مناسب است. این شبکه وب بیس است و قابلیت خزش دارد؛ همچنین نرم افزار تلگرام، اپن سورس است که همین موارد شرایط را برای نفوذ و به خطر انداختن حریم خصوصی مردم در تلگرام فراهم می کند.

فیروزآبادی: هک تلگرام تایید نشد / تلگرام سرورش را به داخل ایران می آورد

هک تلگرام صحت نداشت و تا کنون هم این موضوع تایید نشده است ولی نرم افزار تلگرام برای حمله مناسب است. این شبکه وب بیس است و قابلیت خزش دارد؛ همچنین نرم افزار تلگرام، اپن سورس است که همین موارد شرایط را برای نفوذ و به خطر انداختن حریم خصوصی مردم در تلگرام فراهم می کند.
فیروزآبادی: هک تلگرام تایید نشد / تلگرام سرورش را به داخل ایران می آورد

پایگاه خبری مبارز