فراخوان بازیگری یا تبلیغ برای فیلم

فراخوان بازیگری یا تبلیغ برای فیلم
فراخوان تلگرامی برای انتخاب بازیگر فیلم های سینمایی این روزها به یکی از ابزارهای تبلیغاتی کارگردان های سینما در مرحله پیش تولید فیلم تبدیل شده است. اخیرا پوران درخشنده برای رسیدن به چهره های جدید در فیلم «طلاق عاطفی» در تلگرام فراخوان داد و در کمتر از چهار روز با استقبال 12 هزار نفر از علاقه مندان به بازیگری مواجه شد. درخشنده که از این استقبال شگفت زده شده است عنوان کرد که دیگر سراغ انتشار فراخوانی به این گستردگی در سطح تلگرام نمی رود چرا که این شیوه انتخاب بازیگر دردسرساز است. او در مجموع به 20 یا 30 …

فراخوان بازیگری یا تبلیغ برای فیلم

فراخوان تلگرامی برای انتخاب بازیگر فیلم های سینمایی این روزها به یکی از ابزارهای تبلیغاتی کارگردان های سینما در مرحله پیش تولید فیلم تبدیل شده است. اخیرا پوران درخشنده برای رسیدن به چهره های جدید در فیلم «طلاق عاطفی» در تلگرام فراخوان داد و در کمتر از چهار روز با استقبال 12 هزار نفر از علاقه مندان به بازیگری مواجه شد. درخشنده که از این استقبال شگفت زده شده است عنوان کرد که دیگر سراغ انتشار فراخوانی به این گستردگی در سطح تلگرام نمی رود چرا که این شیوه انتخاب بازیگر دردسرساز است. او در مجموع به 20 یا 30 …
فراخوان بازیگری یا تبلیغ برای فیلم

اخبار کارگران