عکس های عجیبی که طراح لباس جنجالی کاروان المپیک به مدآنلاین داد؛ وقتی این، آن نیست!

عکس های عجیبی که طراح لباس جنجالی کاروان المپیک به مدآنلاین داد؛ وقتی این، آن نیست!
مدآنلاین: جنجال بر سر طراحی لباس کاروان ایران در المپیک 2016 ریو، دیروز چنان بالا گرفت که علاوه بر رسانه ها و مردم، هنرمدان و ورزشکاران نیز، بارها نسبت به ضعف در طراحی اعتراض کردند. جالب این جا بود که از سویی کارگروه ساماندهی مد و لباس، این طراحی را تایید نکرد و جالب تر این که کمیته ملی المپیک به عنوان سفارش دهنده این طرح ها نیز از در نرم خویی برآمد و اعلام کرد که در طراحی این لباس ها تجدید نظر خواهد کرد. اما همچنان، جنجال ها بر سر این لباس فروکش نکرده تا آن جا که در تلگرام کمپینی برای اعتراض رسمی به …

عکس های عجیبی که طراح لباس جنجالی کاروان المپیک به مدآنلاین داد؛ وقتی این، آن نیست!

مدآنلاین: جنجال بر سر طراحی لباس کاروان ایران در المپیک 2016 ریو، دیروز چنان بالا گرفت که علاوه بر رسانه ها و مردم، هنرمدان و ورزشکاران نیز، بارها نسبت به ضعف در طراحی اعتراض کردند. جالب این جا بود که از سویی کارگروه ساماندهی مد و لباس، این طراحی را تایید نکرد و جالب تر این که کمیته ملی المپیک به عنوان سفارش دهنده این طرح ها نیز از در نرم خویی برآمد و اعلام کرد که در طراحی این لباس ها تجدید نظر خواهد کرد. اما همچنان، جنجال ها بر سر این لباس فروکش نکرده تا آن جا که در تلگرام کمپینی برای اعتراض رسمی به …
عکس های عجیبی که طراح لباس جنجالی کاروان المپیک به مدآنلاین داد؛ وقتی این، آن نیست!

خرید بک لینک رنک 1

مد روز