عکس:مهدی رحتمی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد

عکس:مهدی رحتمی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد
محسن مسلمان به همشهری گفته که می خواهند برای او و پرسپولیس حاشیه بسازند.
این روزنامه نوشته که مهدی رحمتی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد.
حرف های مازیار زارع هم روی جلد همشهری دیده می شود.

عکس:مهدی رحتمی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد

محسن مسلمان به همشهری گفته که می خواهند برای او و پرسپولیس حاشیه بسازند.
این روزنامه نوشته که مهدی رحمتی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد.
حرف های مازیار زارع هم روی جلد همشهری دیده می شود.
عکس:مهدی رحتمی در تلگرام استقلال خداحافظی کرد

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی