عضویت ۴۵ میلیون ایرانی در تلگرام هم فرصت است هم تهدید/ رسانه ها ابزاری برای تغییر دولت ها و فرهنگ ها هستند

عضویت ۴۵ میلیون ایرانی در تلگرام هم فرصت است هم تهدید/ رسانه ها ابزاری برای تغییر دولت ها و فرهنگ ها هستند
حمیدرضا مقدم فر گفت: نزدیک به ۴۵ میلیون نفر در ایران عضو شبکه اجتماعی تلگرام هستند، که این امر علاوه بر اینکه یک تهدید است، می تواند به عنوان یک فرصت بزرگ قلمداد شود.

عضویت ۴۵ میلیون ایرانی در تلگرام هم فرصت است هم تهدید/ رسانه ها ابزاری برای تغییر دولت ها و فرهنگ ها هستند

حمیدرضا مقدم فر گفت: نزدیک به ۴۵ میلیون نفر در ایران عضو شبکه اجتماعی تلگرام هستند، که این امر علاوه بر اینکه یک تهدید است، می تواند به عنوان یک فرصت بزرگ قلمداد شود.
عضویت ۴۵ میلیون ایرانی در تلگرام هم فرصت است هم تهدید/ رسانه ها ابزاری برای تغییر دولت ها و فرهنگ ها هستند

ایرانی