عرضه نرم افزارهای خطرآفرین در حوزه اخلاق در برخی فروشگاه های باشت

عرضه نرم افزارهای خطرآفرین در حوزه اخلاق در برخی فروشگاه های باشت
به گزارش خبرگزاری فارس از باشت، امروزه به دلیل افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی و اینترنت و عدم توجه مسؤولان به این عرصه شاهد خدشه وارد شدن به اعتقادات فرزندان سرزمینمان هستیم. یکی از این نرم افزارهای شبکه های اجتماعی تلگرام است که با توجه به عدم وجود نظارت کافی از سوی مسؤولان به راحتی افراد سوءاستفاده کننده می توانند […]

عرضه نرم افزارهای خطرآفرین در حوزه اخلاق در برخی فروشگاه های باشت

به گزارش خبرگزاری فارس از باشت، امروزه به دلیل افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی و اینترنت و عدم توجه مسؤولان به این عرصه شاهد خدشه وارد شدن به اعتقادات فرزندان سرزمینمان هستیم. یکی از این نرم افزارهای شبکه های اجتماعی تلگرام است که با توجه به عدم وجود نظارت کافی از سوی مسؤولان به راحتی افراد سوءاستفاده کننده می توانند […]
عرضه نرم افزارهای خطرآفرین در حوزه اخلاق در برخی فروشگاه های باشت