شیشلیک یا نان و پنیر؟ مساله این است

شیشلیک یا نان و پنیر؟ مساله این است
رفیقی زنگ زد و گفت «خبر مربوط به شیشلیک خوری فرماندار فلان جا را دیده ای؟ جان می دهد برای کرگدن نامه.» گفتم «چی؟ کی؟ کجا؟» گفت «خبرش همه جا هست. سرچ کنی پیدا می کنی. توی بیشتر کانال های تلگرامی هست. شوخی و جدی، همه به آن پرداخته اند. در واقع توی خبرها گشته اند و از دولت گاف گرفته اند… یکی از فرماندارها گفته که با نان و پنیر نمی تواند کار بکند، شیشلیک می خورد، از ماشین خوب سوار شدن هم پرهیز ندارد. . . صبر کن خودم خبر را توی تلگرام برایت فوروارد می کنم.» چند دقیقه بعد هم فوروارد کرد: «شیشلیک خوری دولت …

شیشلیک یا نان و پنیر؟ مساله این است

رفیقی زنگ زد و گفت «خبر مربوط به شیشلیک خوری فرماندار فلان جا را دیده ای؟ جان می دهد برای کرگدن نامه.» گفتم «چی؟ کی؟ کجا؟» گفت «خبرش همه جا هست. سرچ کنی پیدا می کنی. توی بیشتر کانال های تلگرامی هست. شوخی و جدی، همه به آن پرداخته اند. در واقع توی خبرها گشته اند و از دولت گاف گرفته اند… یکی از فرماندارها گفته که با نان و پنیر نمی تواند کار بکند، شیشلیک می خورد، از ماشین خوب سوار شدن هم پرهیز ندارد. . . صبر کن خودم خبر را توی تلگرام برایت فوروارد می کنم.» چند دقیقه بعد هم فوروارد کرد: «شیشلیک خوری دولت …
شیشلیک یا نان و پنیر؟ مساله این است

مدلینگ