شناسایی مزاحم تلگرامی در بندرعباس

شناسایی مزاحم تلگرامی در بندرعباس
سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از شناسایی فردی که اقدام به ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی تلگرام می کرد ، خبر داد.

شناسایی مزاحم تلگرامی در بندرعباس

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از شناسایی فردی که اقدام به ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی تلگرام می کرد ، خبر داد.
شناسایی مزاحم تلگرامی در بندرعباس

سپهر نیوز