شناسایی مزاحم تلگرامی توسط پلیس فتا در بندرعباس

شناسایی مزاحم تلگرامی توسط پلیس فتا در بندرعباس
سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از شناسایی فردی که اقدام به ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی تلگرام می کرد، خبر داد.

شناسایی مزاحم تلگرامی توسط پلیس فتا در بندرعباس

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از شناسایی فردی که اقدام به ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی تلگرام می کرد، خبر داد.
شناسایی مزاحم تلگرامی توسط پلیس فتا در بندرعباس

ایرانی