شبکه های اجتماعی ایرانی به جای تلگرام؟

شبکه های اجتماعی ایرانی به جای تلگرام؟
آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام هستند و درآمدهای حاصل از این بخش به راحتی به جیب کشورهای دیگر می رود.

شبکه های اجتماعی ایرانی به جای تلگرام؟

آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام هستند و درآمدهای حاصل از این بخش به راحتی به جیب کشورهای دیگر می رود.
شبکه های اجتماعی ایرانی به جای تلگرام؟

مجله اتومبیل