سلسله مناظرات میان «ندای شیعه و وهابیون تلگرامی»

سلسله مناظرات میان «ندای شیعه و وهابیون تلگرامی»
سلسله مناظرات مجازی میان «مجموعه ندای شیعه» با «وهابیون تلگرام» برگزار می شود.
سلسله مناظرات مجازی میان «مجموعه ندای شیعه» با «وهابیون تلگرام» از ۱۲ تیرماه آغاز می شود.
این مناظرات به صورت مجاری در رادیو ندای شیعه(مسنجر پالتاک) و گروه های شیعی و وهابی تلگرام برگزار خواهد شد.
سلسله مناظرات میان ندای شیعه و وهابیون تگرام به این ترتیب خواهد بود که در روز شنبه ۱۲ تیرماه با موضوع «ثقلین از منظر فریقین»، کریم سیاحی از ندای شیعه با احسان از وهابیون تلگرامی، دوشنبه ۱۴ تیرماه با موضوع «عدالت صحابه»، محمدهاد …

سلسله مناظرات میان «ندای شیعه و وهابیون تلگرامی»

سلسله مناظرات مجازی میان «مجموعه ندای شیعه» با «وهابیون تلگرام» برگزار می شود.
سلسله مناظرات مجازی میان «مجموعه ندای شیعه» با «وهابیون تلگرام» از ۱۲ تیرماه آغاز می شود.
این مناظرات به صورت مجاری در رادیو ندای شیعه(مسنجر پالتاک) و گروه های شیعی و وهابی تلگرام برگزار خواهد شد.
سلسله مناظرات میان ندای شیعه و وهابیون تگرام به این ترتیب خواهد بود که در روز شنبه ۱۲ تیرماه با موضوع «ثقلین از منظر فریقین»، کریم سیاحی از ندای شیعه با احسان از وهابیون تلگرامی، دوشنبه ۱۴ تیرماه با موضوع «عدالت صحابه»، محمدهاد …
سلسله مناظرات میان «ندای شیعه و وهابیون تلگرامی»

باران دانلود