سرور تلگرام به ایران نیاید حذف می شود

عضو کارگروه فیلترینگ با بیان اینکه به وابستگی مردم به تلگرام توجه داریم، گفت: اگر تلگرام به خواسته موجه ایران تمکین نکند به سرنوشت شبکه هایی که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند دچار می شود که تاکنون تلگرام تا حدی به خواسته های ایران توجه کرده است.سید محمدرضا آقا میری به فارس گفت: اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد.وی ادامه داد: از سوی دیگر تمامیت استقلالی ما نیز مورد نظر است و نمی شود یک شبکه اجتماعی وابسته به یک کشور در ایران فعالیت کند و قوانین ما را …

میهن دانلود

موزیک جوان