سبزه، سبز کنیم یا نه؟!

بعض کارهای ما کنشگران محیط زیست، مصداق ضرب المثل «گم کردن سوراخ دعا است»! نمونه اش، ماجرای پویش (کمپین) سبز ی نوروزی است که از چند هفته پیش در تلگرام و تارنماها پخش می شود.

سایت خبری زندگی

خرید غذا