ساخت تصاویر متحرک GIF از مسابقات المپیک 2016 ریو ممنوع شد

ساخت تصاویر متحرک GIF از مسابقات المپیک 2016 ریو ممنوع شد
این روزها گیف (GIF) یا همان تصاویر متحرک مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است؛ با توجه به محدودیت حجمی اینترنت کاربران، اکثر کاربران صفحات شبکه های اجتماعی مختلف نظیر تلگرام، از تصاویر متحرک GIF استفاده می کنند. تصاویر گیف راه مناسبی برای به اشتراک گذاری بخشی از ویدیو مد نظر کاربران هستند. با این حال کمیته بین المللی مسابقات المپیک 2016 ریو ، رسانه های پوشش دهنده مسابقات این رویداد را از ساخت تصاویر متحرک گیف منع کرده است.

پخس مسابقات المپیک 2016 ریو در قالب تصاویر متحرک ممنوع است

ساخت تصاویر متحرک GIF از مسابقات المپیک 2016 ریو ممنوع شد

این روزها گیف (GIF) یا همان تصاویر متحرک مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است؛ با توجه به محدودیت حجمی اینترنت کاربران، اکثر کاربران صفحات شبکه های اجتماعی مختلف نظیر تلگرام، از تصاویر متحرک GIF استفاده می کنند. تصاویر گیف راه مناسبی برای به اشتراک گذاری بخشی از ویدیو مد نظر کاربران هستند. با این حال کمیته بین المللی مسابقات المپیک 2016 ریو ، رسانه های پوشش دهنده مسابقات این رویداد را از ساخت تصاویر متحرک گیف منع کرده است.

پخس مسابقات المپیک 2016 ریو در قالب تصاویر متحرک ممنوع است

ساخت تصاویر متحرک GIF از مسابقات المپیک 2016 ریو ممنوع شد