رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده

رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده
بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است.

رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده

بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است.
رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده

سیستم اطلاع رسانی