رصد کانال های انتخاباتی تلگرام

اصلاح طلبان با انتشار لیست های متعدد با عناوین مختلف درصدد جذب اصولگرایانی بودند که در لیست واحد نیستند که تلاش آنها تا حدودی ناموفق ماند.

اسکای نیوز

استخدام ایران